Overdenking

EREDIENST!

Wat hebben we een geweldige intrede meegemaakt op zondag 13 september 2015!

In de ochtend een prachtige dienst onder leiding van Werner, Tinus en mezelf waarbij een menig traantje werd weggepinkt.

In de middag waren er ook veel mensen waarbij de gemeente die 140 jaar bestaat en haar nieuwe voorganger zichzelf hebben gepresenteerd.

Op beide momenten was er een koortje aanwezig die mooie liederen over onze God zong.

Verschillende gasten waarmee Elise en ik spraken, zeiden dat alles zo goed was verzorgd. Mensen hebben zich welkom gevoeld in de Open Poort . 

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (Handelingen 2:42) 

Bij de intrededienst hebben we ’s ochtends stilgestaan bij de roeping van de gemeente.

Kernwoorden bij die roeping zijn: eredienst, gemeenschap, getuigenis en dienst(betoon). Daarbij heb ik gezegd dat de gemeente en het evangelie er niet alleen voor onszelf is.

Nu wil ik hier wat meer over schrijven in verband met de eredienst.

In 1996 gaf de Lutherse Wereldfederatie de ‘Verklaring van Nairobi’ uit, een toonaangevend stuk over de verhouding tussen liturgie (eredienst) en cultuur. In wat ik hierover schrijf, maak ik gebruik van de volgende bron van internet: http://eredienstcreatief.nl/liturgie-en-cultuur/ 

Eredienst overstijgt cultuur

De opgestane Heer die wij aanbidden, en door wie wij door de kracht van de heilige Geest de genade van de drie=enige God kennen, gaat alle culturen te boven. Doop en avondmaal zijn bijvoorbeeld door God gegeven voor heel de wereld. Er is één Bijbel, in vele talen vertaald, en de Bijbelse verkondiging van Christus' dood e opstanding is de hele wereld over gegaan. De fundamentele vorma van de voornaamste zondagse eredienst wordt door alle culturen gedeeld: de mensen komen samen, Gods Woord wordt verkondigd, de mensen bidden voor de noden van kerk en wereld, het avondmaal wordt gevierd en de mensen worden de wereld in gestuurd voor hun missie. Het grote verhaal van Christus' geboorte, dood, opstanding en zending van de Geest, en onze doop in Hem bieden de centrale betekenis van de cultuuroverstijgende tijden van het kerkelijk jaar. Het is daarom zo belangrijk om in hoofdlijn het kerkelijk jaar te volgen!

Eredienst sluit aan bij cultuur

Jezus, die wij aanbidden, werd in de wereld geboren in een specifieke cultuur. In zijn menswording liggen het model en de opdracht voor het contextualiseren van de christelijke eredienst. God kan ontmoet worden, en wordt ontmoet, in de plaatselijke culturen van onze wereld. Een gegeven cultuur met zijn waarden en patronen, voor zover zij in harmonie zijn met de waarden van het evangelie, kan gebruikt worden om betekenis en doel van de eredienst uit te drukken. Contextualiseren - vergeef me dit moeilijke woord - is een noodzakelijke taak binnen de missie van de kerk in de wereld, zodat het evengelie steeds dieper wortel kan schieten in verschillende lokale culturen. Een hedendaags voorbeeld hiervan is wat de EO jaarlijks doet met de bekende Nederlandstalige liederen in The Passion. 'Geef mij nu je angst' van André Hazes heeft voor mij een veel diepere betekenis gekregen!

Eredienst gaat tegen de cultuur in

De Bijbel roept christenen op om zich niet aan te passen aan deze wereld, maar mee te veranderen door onze gezindheid te vernieuwen (Romeinen 12:2). Er zijn in iedere cultuur ter wereld elementen die zondig, onmenselijk en strijdig met de waarden van het evangelie zijn. Aan de hand van het evangelie hebben zij kritiek en vernieuwing nodig. Contextualisatie van de eredienst houdt ook in dat alle vormen van onderdrukking en sociaal onrecht onder kritiek worden gesteld, in iedere cultuur op aarde waar zijn voorkomen. Op 18 oktober zullen we in de gastendienst hier aandacht aan besteden, wand dan is het Micha Zondag. 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil; niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8)

Eredienst doorbreekt cultuurgrenzen

Jezus kwam om de Reder te zijn van alle mensen. Hij verwlkomt de schatten van aardse culturen in de stad van God. Het delen van liederen, kunst en andere elementen van de eredienst over cultuurgrenzen heen, verrijkt de kerk als geheel en versterkt het besef van de kerk als gemeenschap. Daarom is het goed om tijdens de eredienst bijvoorbeeld een lied uit een andere cultuur, taal of kerkelijke traditie te zingen. Hierdoor wordt zichtbaar dat de eredienst niet alleen voor onszelf is, maar dat we bij de kerk wereldwijd horen en dat mensen uit een andere cultuur welkom zijn!

De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. (Openbaring 21:26)

Misschien geen eenvoudig verhaal, maar ik vind het mooi om te zien hoe rijk het evangelie is waar we samen uitdrukking aan mogen geven in de eredienst. Ik praat hier graag met u over door.

Voor eventuele vragen of reacties: 

Met Vriendelijke Broeder Groet,

Timothy Alkema - voorganger