Overdenking

“Deze Jezus, …,  zal op dezelfde wijze wederkomen,”

Handelingen 1 

9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.

Lieve broeders en zusters, 

Binnenkort gedenken we dat de Here Jezus naar de hemel is opgevaren, zoals dat beschreven is in bovenstaande teksten uit het boek Handelingen.

In dit gedeelte werd mijn aandacht getrokken door de zin dat Hij op dezelfde wijze zal wederkomen als dat Hij is heengevaren

Maar wanneer zal de dag van Zijn terugkomst zijn?

In veel geschriften en studies wordt steeds vaker beweerd dat deze terugkomst niet lang meer op zich zal laten wachten:

Als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt is het wel duidelijk dat er iets groots staat te gebeuren. De Bijbel beschrijft dat als ware de schepping in barensnood is.

Het hele Midden-Oosten staat in brand. De oorlogen breiden zich steeds verder uit (Jemen). De wreedheden worden steeds gruwelijker (IS). Er worden de vreemdste verbonden gesloten (VS-Iran). Alle landen waar de Arabische Lente is geweest, is het momenteel grote chaos (“Arabische Ellende”). Iedereen stond te juichen dat dictators werden verdreven, niet beseffend dat dit extreme islamitische groeperingen in het zadel zou helpen.

En bij dit alles raakt Gods volk Israël steeds verder geïsoleerd.

Nee, heel lang kan het niet meer duren voordat de Here Jezus terug zal komen.

Zijn wij daar eigenlijk wel mee bezig of zien we het wel gebeuren?

Ook daar is de Bijbel eigenlijk heel duidelijk over en roept ons juist op om nu extra waakzaam te zijn. De schrijver van het boek Hebreeën roept ons op tot het volgende: 

24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. 

Dit is een tekst die mij altijd enorm aanspreekt, omdat het heen wijst naar die dag dat de Here Jezus zal terugkomen (op dezelfde wijze als Hij is heengevaren).

Maar ook spreekt het ons aan op onze verantwoordelijkheid om elkaar aan te vuren en te stimuleren om het goede te doen juist omdat Zijn komst aanstaande is.

In Tale Kanaäns wordt vaak gezegd dat we moeten acht geven op degenen die verachteren in de genade.

Ook zit er in de tekst een zeer duidelijke en ernstige vermaning, namelijk dat we onze bijeenkomsten niet moeten verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn.

Helaas is het altijd zo geweest dat broeders en zusters niet trouw zijn in het bezoeken van de eigen diensten. Nu de komst van de Here Jezus zo dichtbij komt, moeten we elkaar juist nog meer aanmoedigen om vooral toch niet te verzaken en te verzuimen.

Vaak wordt er gebeden voor die broeders en zusters die niet (meer) in de gemeente kunnen komen en dat wel graag zouden willen. Volgens mij is het veel belangrijker te bidden voor degenen die niet komen en het wel zouden kunnen. Die situatie is veel ernstiger. Er zijn altijd redenen te bedenken om niet naar de diensten te komen (geen opvang voor de kinderen, te druk gehad, voorganger spreekt niet aan, geen zin, etc. etc.).

Oh jazeker, ik ben me ervan bewust dat er ook hele legitieme redenen zijn, waarom het niet mogelijk is een dienst te bezoeken, zoals bijvoorbeeld werk, vakantie of ziekte.

We moeten echter wel beseffen dat het niet de Baptisten gemeente de Open Poort is die ons uitnodigt om “op te gaan”, maar dat het de Here Jezus zelf is die ons aanspoort en uitnodigt. De Here Jezus zegt: Daar waar twee of drie in Mijn Naam samenkomen daar ben Ik in het midden. Het is volgens mij zelfs zo, dat nog voordat onze koster de deuren van het slot doet, dat Hij al op ons staat te wachten om ons welkom te heten. Als we dat meer en meer zouden beseffen, zouden we dan nog een reden weten om niet op te gaan als we wel zouden kunnen? Zouden we Hem niet ernstig teleurstellen als we niet op Zijn uitnodiging in te gaan? 

Daarom een oproep aan ons allen: Laten we elkaar vooral aanmoedigen om onze bijeenkomsten niet te verzuimen.

Het gaat in onze bijeenkomsten per slot van rekening niet om ons. Integendeel het gaat in de eerste plaats om de Here Jezus, Hem komt de eer toe. 

Met een liefdevolle groet, 

Harold